Vårt erbjudande

Specialistrekrytering | Chefsrekrytering | Second Opinion | Onboarding | 360 Utvärdering

Specialistrekrytering

Specialistrekrytering ställer stora krav på djup kunskap inom det aktuella specialistområdet. Med våra drygt 20 års erfarenhet har Kernel en bredd och ett djup inom de flesta yrkesområden.
Läs mer

Workshop

Uppdraget startas med en omfattande workshop där vi tillsammans med kunden går igenom kundens verksamhet och den aktuella tjänsten som ska tillsättas. Vi utgår från kundens strategier och formulerar arbetsuppgifter och mål för tjänsten. I samband med workshopen använder vi även ett kompetensramverk för att definiera de specialistkompetenser, yrkeskompetenser och personliga egenskaper som krävs för jobbet. Dessa kompetenser och egenskaper är det som vi kontinuerligt matchar aktuella kandidater emot vid searcharbete, intervjuer, referenser och tester. Workshopen mynnar ut i en väl definierad sök- och kravprofil.

Search

Utifrån sök- och kravprofilen börjar searchprocessen. Ofta börjar detta med research och sökning efter kandidater inom konkurrerande branscher och verksamheter. Intressanta kandidater kontaktas och en dialog inleds med kandidaterna. Intressanta kandidater intervjuas utifrån kompetensprofilen för att säkerställa rätt matchning.

Presentation

De mest intressanta kandidaterna presenteras för uppdragsgivaren med en utförlig skriftlig kandidatpresentation. Uppdragsgivaren genomför intervjuer med de slutkandidater som man väljer att gå vidare med.

Referenser, tester och signing

Kernel genomför referenstagning med en eller flera slutkandidater som går vidare efter uppdragsgivarens intervjuer. Kandidaterna genomför även tester som mäter generell begåvning och personliga kompetenser (Big 5 personlighetstest). Uppdragsgivaren förhandlar och tecknar anställningsavtal med slutkandidat.

Uppföljning och nöjd-kund-garanti

Kernel genomför en uppföljning med kandidat 6 månader efter anställningen påbörjats.
Om kandidaten visar sig vara olämplig för tjänsten gör Kernel om rekryteringen utefter samma kravprofil.

Chefsrekrytering

Få saker är viktigare för ett företag än att ha rätt personer i ledande roller. Duktiga ledare har förmågan att driva engagemang hos organisationen och medarbetarna för att nå uppsatta mål.

Vid chefsrekrytering gör Kernel en noggrann kartläggning av organisationens kultur, strategier, värderingar och framtida utmaningar för att kunna identifiera och attrahera rätt typ av ledare.

Läs mer

Workshop

Uppdraget startas med en omfattande workshop där vi tillsammans med kunden går igenom kundens verksamhet och den aktuella tjänsten som ska tillsättas. Vi utgår från kundens strategier och formulerar arbetsuppgifter och mål för tjänsten. I samband med workshopen använder vi även ett kompetensramverk för att definiera de ledaregenskaper, kompetenser och personliga egenskaper som krävs för jobbet. Dessa kompetenser och egenskaper är det som vi kontinuerligt matchar aktuella kandidater emot vid searcharbete, intervjuer, referenser och tester. Workshopen mynnar ut i en väl definierad sök- och kravprofil.

Search

Utifrån sök- och kravprofilen börjar searchprocessen. Ofta börjar detta med research och sökning efter kandidater inom konkurrerande branscher och verksamheter. Intressanta kandidater kontaktas och en dialog inleds med kandidaterna. Intressanta kandidater intervjuas utifrån kompetensprofilen för att säkerställa rätt matchning.

Presentation

De mest intressanta kandidaterna presenteras för uppdragsgivaren med en utförlig skriftlig kandidatpresentation. Uppdragsgivaren genomför intervjuer med de slutkandidater som man väljer att gå vidare med.

Referenser, tester och signing

Kernel genomför referenstagning med en eller flera slutkandidater som går vidare efter uppdragsgivarens intervjuer. Kandidaterna genomför även tester som mäter generell begåvning och personliga kompetenser (Big 5 personlighetstest). Uppdragsgivaren förhandlar och tecknar anställningsavtal med slutkandidat.

Uppföljning och nöjd-kund-garanti

Kernel genomför en uppföljning med kandidat 6 månader efter anställningen påbörjats.
Om kandidaten visar sig vara olämplig för tjänsten gör Kernel om rekryteringen utefter samma kravprofil.

Second Opinion / Tester vid rekrytering

En Second Opinion börjar med en workshop där man tillsammans med uppdragsgivaren fastställer en kompetensprofil för det aktuella jobbet. Kompetensprofilen lyfter fram de personliga kompetenser som är kritiska och mest viktiga för att bli framgångsrik och utföra jobbet väl.

Läs mer

Kandidaten genomför därefter personlighetstestet Hucama Big 5 som mäter hur väl kandidaten matchar den kompetensprofil som fastställts.

I tjänsten Second Opinion genomför kandidaten även ett generellt begåvningstest. Forskning visar att det finns en tydlig korrelation mellan begåvning och framgång i kvalificerade yrken.

Kernel sammanställer en skriftlig rapport som visar utfallet på kandidatens testresultat.

Som komplement till testerna genomför Kernel även referenstagning med ett antal av kandidatens tidigare arbetsgivare. Referensernas omdömen av kandidaten jämförs med testresultatens utfall.

Onboarding

En av arbetsgivarens stora utmaningar är att rekrytera rätt person och sedan snabbt få den nya medarbetaren att komma in i sin nya roll och börja leverera mot uppställda mål. Efter en kort introduktion förväntas den nyanställde vara självgående. Ofta tar det dock längre tid att leva upp till de förväntningar och krav som finns från såväl arbetsgivaren som från den nyanställde själv. Kernel erbjuder en mycket effektiv och kraftfull metod – Onboarding som stödjer den nyanställde att snabbare leverera enligt de krav och förväntningar som finns och uppnå önskat resultat. 

Läs mer

Onboarding är en målstyrd och effektiv process med syftet att coacha den nya medarbetaren att snabbare komma in i arbetet och nå uppsatta mål.
I fokus är uppdragsgivarens förväntningar på vad medarbetaren ska åstadkomma. Programmet leds av Kernel certifierade (ICF) coacher med lång erfarenhet av att stödja chefer och specialister. Programmet startar enligt överenskommelse, i samband med att den nyanställde börjar, och pågår under 4- 6 månader. Totalt ingår 6 möten.

Inledande trepartssamtal

Coachen, arbetsgivaren och den nyanställde möts i ett gemensamt samtal för att tydliggöra förväntningarna på rollen och vad som är avgörande för att nå framgång. I mötet kommer parterna också överens om hur utvecklingen ska följas upp under processens gång.

Individuella möten

Coachen och den nyanställde träffas därefter individuellt vid 4 tillfällen under programmet. Syftet med samtalen är att säkerställa framgångsrika förhållningssätt och beteenden och handlingar som leder mot målen.

Avslutning

Det sista tillfället ägnas åt sammanfattning av erfarenheter och lärande och personens fortsatta väg framåt. Vid behov deltar arbetsgivaren i det avslutande mötet.

360 Utvärdering

360 utvärdering är ett kraftfullt verktyg för utveckling av ledare och specialister. Utvärderingen ger feedback från flera perspektiv (t.ex. från chef, underställda, kollegor, kunder och leverantörer) och ger en djupare förståelse för styrkor och utvecklingsområden. 

360 utvärdering kan göras på enskilda medarbetare som chefer och specialister eller som teamutvärderingar.

Läs mer
Resultatet av utvärderingen kan användas som underlag för coaching av medarbetare och i samband med medarbetarsamtal. Målsättningar för medarbetarens personliga och professionella utveckling, på kort och lång sikt, kan sättas utifrån utvärderingens utfall.

Kontakta oss

Godkänn

1 + 5 =